SE
Personuppgifter

Data utgör en kritisk del av alla affärer

Specialister i personuppgifter

Dataskyddsförordningen tillämpas för alla företag. Det kan dock vara svårt att förstå vad den egentligen innebär för ditt företag.

På IUNO kan vi bistå företag med alla aspekter inom dataskyddsområdet. Vi står till tjänst där det behövs – så enkelt är det.

Specialister i personuppgifter

Dataskyddsförordningen tillämpas för alla företag. Det kan dock vara svårt att förstå vad den egentligen innebär för ditt företag.

På IUNO kan vi bistå företag med alla aspekter inom dataskyddsområdet. Vi står till tjänst där det behövs – så enkelt är det.

Utbildning

Dataskyddsområdet kan tyckas oöverskådligt och knepigt att följa med i – men oroa dig inte, det behöver inte vara så svårt.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag att utbilda medarbetarna på det sätt som passar företagets behov bäst: ni väljer själva grad av självständighet och nivå.

Extern DPO

Många företag är skyldiga att ha ett dataskyddsombud (DPO). När man ska utse en DPO, är det viktigt att uppmärksamma att ombudet måste uppfylla de höga kraven enligt förordningen. Detta innebär att företagets DPO ska ha kompetens och expertkunskaper inom uppgiftsskyddslagstiftning, kunna fungera som kontaktpunkt och inte minst ha resurser för att utföra alla dessa uppgifter.

På IUNO kan vi agera som ditt företags DPO.

Extern DPO

Många företag är skyldiga att ha ett dataskyddsombud (DPO). När man ska utse en DPO, är det viktigt att uppmärksamma att ombudet måste uppfylla de höga kraven enligt förordningen. Detta innebär att företagets DPO ska ha kompetens och expertkunskaper inom uppgiftsskyddslagstiftning, kunna fungera som kontaktpunkt och inte minst ha resurser för att utföra alla dessa uppgifter.

På IUNO kan vi agera som ditt företags DPO.

Det kan vara både besvärligt och kostsamt att tillsätta DPO-funktionen internt. Därtill medföljer både ansvar och risk med rollen.

På IUNO kan vi hantera DPO-funktionen tillfälligt eller permanent genom att ditt företag outsourcar funktionen till oss. Samtidigt överförs ansvaret med att följa dataskyddsförordningens regler också på oss.

IUNO kan vidare utgöra den nationella delen av den internationella DPO.

Efterlevnad

Många företag använder stora mängder personuppgifter utan att uppmärksamma vare sig interna eller externa riktlinjer och behandlingsaktiviteternas grunder. Det är viktigt att identifiera fallgropar och brister i företagets dataskyddsstrategi, eftersom det kan ge stora negativa konsekvenser om reglerna överträds.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag med effektiv efterlevnadskontroll och upprätta en strategi inom alla aspekter av dataskyddet.

Efterlevnad

Många företag använder stora mängder personuppgifter utan att uppmärksamma vare sig interna eller externa riktlinjer och behandlingsaktiviteternas grunder. Det är viktigt att identifiera fallgropar och brister i företagets dataskyddsstrategi, eftersom det kan ge stora negativa konsekvenser om reglerna överträds.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag med effektiv efterlevnadskontroll och upprätta en strategi inom alla aspekter av dataskyddet.

Många företag har upptäckt att de kan optimera verksamheten med hjälp av data. Dataskyddsförordningens ökade krav på företagets hantering av personuppgifter innebär att det är avgörande att ditt företag har en tydlig policy och genomtänkta processer.

På IUNO kan vi kontrollera om ditt företag uppfyller dataskyddsförordningens krav, till exempel genom ”data mapping”, där vi undersöker företagets dataflöden. Vi erbjuder även workshops där vi hjälper till med att strukturera och utveckla en handlingsplan som kan säkerställa efterlevnad i framtiden.

Ny teknik

Dataskydd genom design innebär att företaget måste tänka på och införliva dataskydd vid utveckling och implementering av ny teknik eller nya metoder i samband med insamling eller användning av data.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag att uppfylla dataskyddskraven genom utveckling eller genomförande av ny teknik.

Ny teknik

Dataskydd genom design innebär att företaget måste tänka på och införliva dataskydd vid utveckling och implementering av ny teknik eller nya metoder i samband med insamling eller användning av data.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag att uppfylla dataskyddskraven genom utveckling eller genomförande av ny teknik.

Företag bör vara medvetna om att persondata ska beaktas ända från starten – och redan när företaget överväger att utveckla eller införa ny teknik.

På IUNO kan vi medverka till att företaget samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med lagreglerna. Det gör vi bland annat genom att anpassa tekniken eller fastställa tydliga riktlinjer för hur företaget ska använda tekniken.

Whistleblower-hotline

Om företaget vill etablera eller bibehålla en whistleblowerfunktion, är det viktigt att iaktta om denna uppfyller dataskyddsförordningens höga krav.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter inom whistleblowerfunktionen.

Whistleblower-hotline

Om företaget vill etablera eller bibehålla en whistleblowerfunktion, är det viktigt att iaktta om denna uppfyller dataskyddsförordningens höga krav.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag med alla aspekter inom whistleblowerfunktionen.

Många företag använder whistleblowers för att säkerställa att ledningen blir medveten om eventuella lagöverträdelser eller andra allvarliga förseelser. Men företagen måste säkerställa att funktionen uppfyller en rad lagstadgade krav – även om den outsourcas till en extern samarbetspartner.

På IUNO kan vi bidra med att implementera och upprätthålla en whistleblowerfunktion, och vi kan säkra att den nuvarande funktionen uppfyller alla lagkrav. Vi kan också hjälpa till att utforma en policy och rutin för whistleblowers som uppfyller kraven och passar ditt företag.

Sparring

Företag bör diskutera och fastlägga sin dataskyddsstrategi som ett led i deras övergripande strategi. De bör också etablera företagets riktlinjer inom området i en datapolicy.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag att utarbeta en effektiv strategi för behandling av personuppgifter.

Sparring

Företag bör diskutera och fastlägga sin dataskyddsstrategi som ett led i deras övergripande strategi. De bör också etablera företagets riktlinjer inom området i en datapolicy.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag att utarbeta en effektiv strategi för behandling av personuppgifter.

Även med en tydlig policy och grundligt efterlevnadsarbete, är det nödvändigt att ditt företag dagligen fokuserar på att alla behandlingsaktiviteter följer dataskyddsförordningens höga krav och att de registrerades rättigheter respekteras.

På IUNO kan vi hjälpa ditt företag att utarbeta en effektiv strategi för behandling av personuppgifter. Vi kan vidare agera som daglig sparringpartner när det uppstår oklarheter och andra frågeställningar inom alla aspekter av dataskyddet.

Nyheter

logo
Personuppgifter

11. mars 2021

Kamerabevakning på arbetsplatsen

logo
HR-juridik Personuppgifter

25. februari 2021

Kom ihåg skyddet för personuppgifter när ni mottar anställdas testresultat

logo
Personuppgifter

26. maj 2020

Nu kan företag använda danska standardavtal för behandling av personuppgifter i Norge och Sverige

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Biträdande jurist