SE

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och vad lagen kräver att vi skriver

Vår roll

IUNO är en advokatbyrå. Vi är etablerade med oberoende advokatfirmor och kontor i Danmark, Norge och Sverige och är medlemmar i de danska, svenska och norska advokatsamfunden.

Vår roll

IUNO är en advokatbyrå. Vi är etablerade med oberoende advokatfirmor och kontor i Danmark, Norge och Sverige och är medlemmar i de danska, svenska och norska advokatsamfunden.

Som advokater omfattas vi av de regler som gäller för advokater, t.ex. reglerna för advokater i Danmark, Sverige och Norge.

Som advokater omfattas vi av reglerna för penningtvätt i Danmark, Sverige och Norge. Vi är skyldiga att samla in och lagra ID-uppgifter om våra kunder i fall som omfattas av bestämmelser för bekämpning av penningtvätt. Vi är också skyldiga att undersöka transaktioner om det uppstår misstanke om att de har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. I förbindelse med detta är vi också skyldiga att underrätta myndigheter eller advokatsamfund i Danmark, Sverige och Norge.

Om du i egenskap av kund är missnöjd med de juridiska tjänsterna eller arvodesräkningen uppmanas du att ta upp frågan med den ansvariga partnern.

Klagomål, där advokaten har agerat i strid med god advokatsed eller krävt ett för högt arvode, hanteras av:

Danmark: Advokatnævnet

Sverige: Advokatsamfundets disciplinnämnd

Norge: Disiplinærnemnden for advokater

Disciplinnämnden kan kritisera, tillrättavisa och varna advokaten samt reducera ett arvodesanspråk gentemot klienten. Respektive disciplinnämnd kan överklagas.

För mer information, var god och kontakta oss direkt:

Danmark: Advokatnævnet

Sverige: Advokatsamfundets disciplinnämnd

Norge: Disiplinærnemnden for advokater

Vårt samarbete

IUNO tillhandahåller juridisk rådgivning och kommer överens om uppdragets omfattning i samråd med kunden. 

Vårt samarbete

IUNO tillhandahåller juridisk rådgivning och kommer överens om uppdragets omfattning i samråd med kunden. 

Vi agerar utifrån kundens önskemål men säger nej till ett uppdrag om det strider mot våra värderingar, god yrkesetik eller andra tillämpliga regler.

Vi har rätt att tacka nej till varje förfrågan som inte överensstämmer med våra värderingar, ekonomiska förväntningar eller allmänna arbetsrutiner.

Hos IUNO bevarar vi all information som vi får i samband med behandlingen av ett ärende i minst tre år efter avslut. Vi lagrar informationen i möjligaste mån endast på elektronisk väg. Fysiska ärenden makuleras fem år efter att fallet avslutats.

Vi sänder krypterat e-post endast om det uttryckligen har avtalats. 

Både IUNO och kunden har rätt att säga upp samarbetet när som helst, om inget annat har avtalats. Om samarbetet upphör innan uppdraget är fullgjort, har IUNO rätt till arvode för det arbete som utfördes fram till uppsägningen.  

Varje tvist som rör IUNOs juridiska rådgivning ska avgöras enligt lagen i det land där den IUNO-enhet som tillhandahöll den juridiska rådgivningen har sitt säte av de allmänna domstolarna i det landet.

Vårt ansvar

Vi är ersättningsansvariga enligt de allmänna principerna i tillämplig jurisdiktion.

Som de flesta advokatbyråer är vårt ersättningsansvar gentemot våra kunder begränsat som en del av våra standardvillkor.

Vårt ansvar

Vi är ersättningsansvariga enligt de allmänna principerna i tillämplig jurisdiktion.

Som de flesta advokatbyråer är vårt ersättningsansvar gentemot våra kunder begränsat som en del av våra standardvillkor.

Vårt ersättningsansvar är begränsat till det lägsta beloppet av (1) tio gånger arvodet för det enskilda uppdraget och (2) följande gränser:

  • Danmark: fyra miljoner DKK per uppdrag och fyra miljoner DKK per år totalt.
  • Sverige: tio miljoner SEK per uppdrag och tio miljoner SEK per år totalt.
  • Norge: åtta miljoner NOK per uppdrag och åtta miljoner NOK per år totalt.

IUNO Danmark och Norge är ansvarsförsäkrade genom CODAN och IUNO Sverige är ansvarsförsäkrade genom Advokatsamfundets grundförsäkring. Ansvarsförsäkringen täcker ansvar och garanti i enlighet med de regler som fastställts av Advokatsamfundet. Ansvarsförsäkringen täcker all juridisk verksamhet, oavsett var advokatverksamheten bedrivs.

Vårt ansvar täcker inte ekonomiska följdförluster, dvs. driftsförluster, förlust av data eller andra indirekta förluster.

Krav kan endast riktas mot den ansvariga IUNO-enheten och inte mot den enskilda partnern eller arbetstagaren.

Vår faktura

Om uppdraget kan avgränsas, lämnar vi gärna ett fast pris eller en uppskattning. Om vi ​​inte har avtalat något annat, fakturerar vi med utgångspunkt i våra gällande timpriser, ärendets betydelse och värde för kunden, utfallet av ärendet, arten och omfattningen av det arbete vi har utfört samt det ansvar som följer med ärendet.

Vår faktura

Om uppdraget kan avgränsas, lämnar vi gärna ett fast pris eller en uppskattning. Om vi ​​inte har avtalat något annat, fakturerar vi med utgångspunkt i våra gällande timpriser, ärendets betydelse och värde för kunden, utfallet av ärendet, arten och omfattningen av det arbete vi har utfört samt det ansvar som följer med ärendet.

Om inget annat har avtalats, tar den ansvariga partnern hand om ärendet.

Vi fakturerar månadsvis i efterskott med tio dagars betalningsfrist.

Omkostnader faktureras separat. IUNO är inte skyldig att ersätta utlägg för kundens räkning.

IUNO har klientkonto hos Nordea.

Vår uppgiftspolicy

Du lämnar personuppgifter när du använder webbplatsens olika tjänster. I vår uppgiftspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter.

Vår uppgiftspolicy

Du lämnar personuppgifter när du använder webbplatsens olika tjänster. I vår uppgiftspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter.

Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att informeras innan vi samlar in information om dig. De personuppgifter som vi samlar in kan exempelvis bestå av ditt namn, e-postadress och adress.

Vad använder vi upplysningarna till?

Vi samlar in personuppgifter för att exempelvis kunna registrera dig för kurser eller nyhetsbrev, genomföra arrangemang eller skicka broschyrer, inbjudningar och annan information om våra tjänster och vårt verksamhet.

Du har alltid möjlighet att meddela oss om du inte vill ta emot ytterligare e-post eller annan information från oss i framtiden.

Vi lämnar inte ut din information till andra om du inte uttryckligen har lämnat samtycke till det

Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen. Läs mer om våra cookies.

Säkerhet

Vi värnar om datasäkerhet och uppfyller alla säkerhetskraven avseende personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser och integrerade webbplatser. IUNO kan på goda grunder inte ansvara för dessa webbplatsers rutiner i samband med insamling av personuppgifter.

När du besöker andra webbplatser bör du alltid läsa webbplatsens policy om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till insyn i den information som vi har samlat in om dig. Du har också rätt att invända mot vår insamling och den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade vid behov

Vill du ändra dina uppgifter eller avregistrera dig från tjänster?

Skriv till communication@iuno.law om vi ska ändra eller ta bort personuppgifter som vi har registrerat om dig, om du inte vill ta emot fler meddelanden från oss eller om du i övrigt har frågor om uppgiftspolicyn.

Våra cookies

Ja, vi använder också cookies. Vi använder Google Analytics för att göra vår webbplats och våra produkter ännu bättre.

Våra cookies

Ja, vi använder också cookies. Vi använder Google Analytics för att göra vår webbplats och våra produkter ännu bättre.