SE
HR-juridik

Lagförslag: En moderniserad arbetsrätt

logo
Juridiknyheter
calendar 26. juni 2020
globus Sverige

Utredningen som tillsatts för att modernisera den svenska arbetsrätten har nyligen presenterat sina förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Om ändringarna genomförs kan arbetsgivare fr.o.m. den 1 januari 2022 bland annat få lägre kostnader vid uppsägning och en större flexibilitet att bestämma turordningen vid arbetsbrist. Samtidigt kommer ansvaret för de anställdas kompetensutveckling öka.

Den 1 juni 2020 presenterades betänkandet med förslag till ändringar i LAS. Syftet med förslaget är att modernisera den svenska arbetsrätten så att den bättre passar den nuvarande arbetsmarknaden.

Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer det resultera i flera betydande förändringar, bland annat:

  • Alla arbetsgivare, oavsett storlek, får möjlighet att undanta fem arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid lika anställningstid hos två eller flera arbetstagare får arbetsgivaren bestämma vem som ges företräde. Arbetsgivaren ska inte längre heller behöva omplacera en arbetstagare med längre anställningstid till en tjänst som innehas av någon annan, om det kräver en tids upplärning eller utbildning. Arbetstagaren måste alltså ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten omedelbart, för att kunna behålla sin anställning.
  • Arbetsgivare blir skyldiga att erbjuda skälig kompetensutveckling till arbetstagare som varit anställda längre än sex månader. Om arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet ska arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren. Skadeståndet ska betalas vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller om en tidsbegränsad anställning upphör.
  • Uppsägningar ska gälla omedelbart. Detta innebär att huvudregeln inte längre blir att en arbetstagare som vill få sin uppsägning ogiltigförklarad har rätt att behålla sin anställning under tiden tvisten avgörs. Om arbetsgivaren har högst 15 arbetstagare ska en uppsägning i strid med LAS inte kunna ogiltigförklaras.
  • Allmänt visstidsanställda, vars anställning har upphört, ska ges företräde till återanställning om anställningen pågått i mer än nio månader, istället för nuvarande tolv månader, under en treårsperiod. När arbetstagaren har kvalificerat sig för återanställning ska han eller hon även ges företräde till lediga tillsvidareanställningar och provanställningar under visstidsanställningen.

Vi har utvecklat några av de mest intressanta förslagen nedan.

Ändrade turordningsregler vid uppsägning

Idag har arbetsgivare med högst tio arbetstagare rätt att undanta högst två av dessa arbetstagare från turordningen. De nya reglerna skulle istället innebära att alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda, får undanta fem personer från turordningen. Fortfarande kommer anställningstid att avgöra placeringen i turordningen. Vid lika anställningstid ges idag högre ålder företräde. Utredningen förslår istället att arbetsgivaren ska få bestämma vem som ska ges företräde vid lika anställningstid.

Idag kan en arbetsgivare behöva acceptera att en arbetstagare som behöver viss upplärning och utbildning omplaceras till en tjänst som innehas av en redan kvalificerad arbetstagare. Det nya förslaget innebär istället att arbetstagare endast har rätt till fortsatt anställning genom omplacering om de klarar av det fortsatta arbetet vid omplaceringstillfället, det vill säga utan upplärning och utbildning.

Lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning

Idag har en arbetstagare som väcker talan om att få sin uppsägning ogiltigförklarad som huvudregel rätt att behålla sin anställning med lön och andra förmåner under tvistetiden. Enligt förslaget ska denna rätt bara gälla om arbetstagaren vid en interimistisk prövning i domstol gör sannolikt att det inte har funnits saklig grund för uppsägningen.

För arbetsgivare med högst 15 arbetstagare ska en uppsägning i strid med LAS inte kunna ogiltigförklaras. Detta innebär att om en uppsägning görs i strid med LAS, blir en sådan arbetsgivare endast skyldig att betala skadestånd till den uppsagde. Uppsägningar i strid med exempelvis diskrimineringslagen ska dock fortfarande kunna ogiltigförklaras.

IUNO menar

Förslaget innebär större flexibilitet för arbetsgivare vad gäller vilka arbetstagare som får stanna kvar i verksamheten vid arbetsbrist. Vidare kan förslaget komma att innebära minskade kostnader vid uppsägning, särskilt för mindre arbetsgivare. Samtidigt ger förslaget allmänt visstidsanställda, som förekommer i allt högre grad på arbetsmarknaden, ett starkare anställningsskydd. Utredningens förslag kan dessutom komma att ställa högre krav på arbetsgivare att upprätta rutiner och tillsätta medel för kompetensutveckling.

Om utredningens förslag antas i oförändrad form kommer arbetsgivare att behöva anpassa sina anställningsavtal, policys och processer för att överensstämma med de nya reglerna.

Utredningens förslag har väckt stor politisk debatt och olika parter är oense om hur arbetsrätten bör regleras. Det är därför osäkert om, och i vilken mån, förslaget kommer att få genomslag. IUNO rekommenderar därför att arbetsgivare håller sig uppdaterade om hur förslaget utvecklas framöver.

[En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30]

Den 1 juni 2020 presenterades betänkandet med förslag till ändringar i LAS. Syftet med förslaget är att modernisera den svenska arbetsrätten så att den bättre passar den nuvarande arbetsmarknaden.

Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer det resultera i flera betydande förändringar, bland annat:

  • Alla arbetsgivare, oavsett storlek, får möjlighet att undanta fem arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid lika anställningstid hos två eller flera arbetstagare får arbetsgivaren bestämma vem som ges företräde. Arbetsgivaren ska inte längre heller behöva omplacera en arbetstagare med längre anställningstid till en tjänst som innehas av någon annan, om det kräver en tids upplärning eller utbildning. Arbetstagaren måste alltså ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten omedelbart, för att kunna behålla sin anställning.
  • Arbetsgivare blir skyldiga att erbjuda skälig kompetensutveckling till arbetstagare som varit anställda längre än sex månader. Om arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet ska arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren. Skadeståndet ska betalas vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller om en tidsbegränsad anställning upphör.
  • Uppsägningar ska gälla omedelbart. Detta innebär att huvudregeln inte längre blir att en arbetstagare som vill få sin uppsägning ogiltigförklarad har rätt att behålla sin anställning under tiden tvisten avgörs. Om arbetsgivaren har högst 15 arbetstagare ska en uppsägning i strid med LAS inte kunna ogiltigförklaras.
  • Allmänt visstidsanställda, vars anställning har upphört, ska ges företräde till återanställning om anställningen pågått i mer än nio månader, istället för nuvarande tolv månader, under en treårsperiod. När arbetstagaren har kvalificerat sig för återanställning ska han eller hon även ges företräde till lediga tillsvidareanställningar och provanställningar under visstidsanställningen.

Vi har utvecklat några av de mest intressanta förslagen nedan.

Ändrade turordningsregler vid uppsägning

Idag har arbetsgivare med högst tio arbetstagare rätt att undanta högst två av dessa arbetstagare från turordningen. De nya reglerna skulle istället innebära att alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda, får undanta fem personer från turordningen. Fortfarande kommer anställningstid att avgöra placeringen i turordningen. Vid lika anställningstid ges idag högre ålder företräde. Utredningen förslår istället att arbetsgivaren ska få bestämma vem som ska ges företräde vid lika anställningstid.

Idag kan en arbetsgivare behöva acceptera att en arbetstagare som behöver viss upplärning och utbildning omplaceras till en tjänst som innehas av en redan kvalificerad arbetstagare. Det nya förslaget innebär istället att arbetstagare endast har rätt till fortsatt anställning genom omplacering om de klarar av det fortsatta arbetet vid omplaceringstillfället, det vill säga utan upplärning och utbildning.

Lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning

Idag har en arbetstagare som väcker talan om att få sin uppsägning ogiltigförklarad som huvudregel rätt att behålla sin anställning med lön och andra förmåner under tvistetiden. Enligt förslaget ska denna rätt bara gälla om arbetstagaren vid en interimistisk prövning i domstol gör sannolikt att det inte har funnits saklig grund för uppsägningen.

För arbetsgivare med högst 15 arbetstagare ska en uppsägning i strid med LAS inte kunna ogiltigförklaras. Detta innebär att om en uppsägning görs i strid med LAS, blir en sådan arbetsgivare endast skyldig att betala skadestånd till den uppsagde. Uppsägningar i strid med exempelvis diskrimineringslagen ska dock fortfarande kunna ogiltigförklaras.

IUNO menar

Förslaget innebär större flexibilitet för arbetsgivare vad gäller vilka arbetstagare som får stanna kvar i verksamheten vid arbetsbrist. Vidare kan förslaget komma att innebära minskade kostnader vid uppsägning, särskilt för mindre arbetsgivare. Samtidigt ger förslaget allmänt visstidsanställda, som förekommer i allt högre grad på arbetsmarknaden, ett starkare anställningsskydd. Utredningens förslag kan dessutom komma att ställa högre krav på arbetsgivare att upprätta rutiner och tillsätta medel för kompetensutveckling.

Om utredningens förslag antas i oförändrad form kommer arbetsgivare att behöva anpassa sina anställningsavtal, policys och processer för att överensstämma med de nya reglerna.

Utredningens förslag har väckt stor politisk debatt och olika parter är oense om hur arbetsrätten bör regleras. Det är därför osäkert om, och i vilken mån, förslaget kommer att få genomslag. IUNO rekommenderar därför att arbetsgivare håller sig uppdaterade om hur förslaget utvecklas framöver.

[En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik Teknologi

12. september 2021

GDPR hindrade inte företag från att dela anställdas data med fackförening

logo
HR-juridik

27. juni 2021

Avsked för odokumenterad sjukskrivning upprätthölls

logo
HR-juridik

30. maj 2021

Företag ansvarigt för platschefs sexuella trakasserier

logo
HR-juridik

25. april 2021

Skådespelare var en arbetstagare, inte uppdragstagare

logo
HR-juridik

24. mars 2021

Anställds privata köp genom företaget var konsumentköp

logo
Teknologi HR-juridik

25. februari 2021

Kom ihåg skyddet för personuppgifter när ni mottar anställdas testresultat

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juristassistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikation assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Kommunikation assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Nora

Tägtgård Coter

Juristassistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Biträdande jurist

Søren

Hessellund Klausen

Partner