SE
HR-juridik

Företag ansvarigt för platschefs sexuella trakasserier

logo
Juridiknytt
calendar 30 maj 2021
globus Sverige

I ett nytt tillsynsbeslut från Diskrimineringsombudsmannen hade ett antal kvinnor på ett företag blivit verbalt sexuellt trakasserade av sin platschef. Trots att företaget hade uppfyllt sin skyldighet att utreda de rapporterade trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra dem i framtiden, hade företaget överträtt diskrimineringslagen på grund av platschefens agerande.

Efter att en medarbetare sagt upp sig framförde hon, till bilfirman hon var anställd hos, att både hon och andra kvinnliga kollegor hade blivit utsatta för sexuella trakasserier av sin platschef.

Som svar på hennes rapport inledde företaget en utredning. Dessutom inledde även Diskrimineringsombudsmannen ett tillsynsärende för att utreda om företaget hade agerat i enlighet med diskrimineringslagen.

Ansvarigt även om undersökningsskyldigheten var uppfylld

Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier i samband med arbetet förbjudna. I detta sammanhang är företag föremål för ett antal krav i händelse av sexuella trakasserier. Bland annat följer det av reglerna:

  • Att sexuella trakasserier definieras som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”
  • Att ett företag inte får diskriminera en anställd, vilket inkluderar en skyldighet att skydda anställda mot sexuella trakasserier
  • Att företag ska inleda en utredning om en anställd har upplevt sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden

I detta fall inledde företaget en utredning efter att de hade blivit medvetna om platschefens agerande. Utredningen bekräftade att det hade förekommit sexuella trakasserier, såsom den anställde hade rapporterat. Mot bakgrund av utredningen genomförde företaget ett antal förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder inkluderade en förhandling om omplacering av platschefen, vilken resulterade i en överenskommelse om att avsluta hans anställning.

Efter en separat tillsynsutredning fann Diskrimineringsombudsmannen att företaget hade uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Detta eftersom företaget skyndsamt hade inlett en utredning efter att ha mottagit rapporten om de misstänkta trakasserierna. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade även att företaget hade utfört förebyggande åtgärder i enlighet med diskrimineringslagens regler.

Trots att företaget hade uppfyllt dessa skyldigheter fann Diskrimineringsombudsmannen att företaget hade brutit mot diskrimineringslagen. Denna slutsats baserades på det faktum att företaget var ansvarigt för de sexuella trakasserier som en anställd med arbetsledande ställning hade begått. Den anställde med arbetsledande ställning ansågs, med andra ord, ha agerat å företagets vägnar. Genom platschefens agerande hade företaget överträtt diskrimineringsförbudet.

IUNO menar

Diskrimineringsombudsmannens tillsynsbeslut visar precis hur viktigt det är att skapa en kultur som tydligt tar avstånd från och motverkar diskriminering, i synnerhet bland anställda med arbetsledande ställning. En sådan kultur kan bland annat uppnås genom aktiva åtgärder, samt genom att upprätta riktlinjer och rutiner mot bland annat sexuella trakasserier. Detta ska göras i enlighet med kraven i diskrimineringslagen.

IUNO rekommenderar att företag vidtar aktiva åtgärder och etablerar tydliga riktlinjer och rutiner som med jämna mellanrum genomgås av företaget och informeras till dess anställda, för att i största möjliga utsträckning motverka diskriminering på arbetsplatsen.

[Diskrimineringsombudsmannens beslut, dnr TIL 2020/24]

Efter att en medarbetare sagt upp sig framförde hon, till bilfirman hon var anställd hos, att både hon och andra kvinnliga kollegor hade blivit utsatta för sexuella trakasserier av sin platschef.

Som svar på hennes rapport inledde företaget en utredning. Dessutom inledde även Diskrimineringsombudsmannen ett tillsynsärende för att utreda om företaget hade agerat i enlighet med diskrimineringslagen.

Ansvarigt även om undersökningsskyldigheten var uppfylld

Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier i samband med arbetet förbjudna. I detta sammanhang är företag föremål för ett antal krav i händelse av sexuella trakasserier. Bland annat följer det av reglerna:

  • Att sexuella trakasserier definieras som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”
  • Att ett företag inte får diskriminera en anställd, vilket inkluderar en skyldighet att skydda anställda mot sexuella trakasserier
  • Att företag ska inleda en utredning om en anställd har upplevt sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden

I detta fall inledde företaget en utredning efter att de hade blivit medvetna om platschefens agerande. Utredningen bekräftade att det hade förekommit sexuella trakasserier, såsom den anställde hade rapporterat. Mot bakgrund av utredningen genomförde företaget ett antal förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder inkluderade en förhandling om omplacering av platschefen, vilken resulterade i en överenskommelse om att avsluta hans anställning.

Efter en separat tillsynsutredning fann Diskrimineringsombudsmannen att företaget hade uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen. Detta eftersom företaget skyndsamt hade inlett en utredning efter att ha mottagit rapporten om de misstänkta trakasserierna. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade även att företaget hade utfört förebyggande åtgärder i enlighet med diskrimineringslagens regler.

Trots att företaget hade uppfyllt dessa skyldigheter fann Diskrimineringsombudsmannen att företaget hade brutit mot diskrimineringslagen. Denna slutsats baserades på det faktum att företaget var ansvarigt för de sexuella trakasserier som en anställd med arbetsledande ställning hade begått. Den anställde med arbetsledande ställning ansågs, med andra ord, ha agerat å företagets vägnar. Genom platschefens agerande hade företaget överträtt diskrimineringsförbudet.

IUNO menar

Diskrimineringsombudsmannens tillsynsbeslut visar precis hur viktigt det är att skapa en kultur som tydligt tar avstånd från och motverkar diskriminering, i synnerhet bland anställda med arbetsledande ställning. En sådan kultur kan bland annat uppnås genom aktiva åtgärder, samt genom att upprätta riktlinjer och rutiner mot bland annat sexuella trakasserier. Detta ska göras i enlighet med kraven i diskrimineringslagen.

IUNO rekommenderar att företag vidtar aktiva åtgärder och etablerar tydliga riktlinjer och rutiner som med jämna mellanrum genomgås av företaget och informeras till dess anställda, för att i största möjliga utsträckning motverka diskriminering på arbetsplatsen.

[Diskrimineringsombudsmannens beslut, dnr TIL 2020/24]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

13 juni 2024

Könsändringar skyddade mot könsdiskriminering

logo
HR-juridik

16 maj 2024

För lite vila klarade inte säkerhetskontrollen

logo
HR-juridik

23 april 2024

Sjukdom som grund för uppsägning

logo
HR-juridik

27 mars 2024

Intern information var inte företagshemligheter

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner