SE
HR-juridik

Coronavirus: Riktlinjer för gradvis återöppning av arbetsplatser

logo
Juridiknytt
calendar 30. april 2020
globus Sverige

Svenska myndigheter har gett starka rekommendationer om att arbetsgivare i så hög utsträckning som möjligt ska låta sina anställda arbeta hemifrån. Sverige vidhåller ännu rekommendationerna i nuvarande läge, men det kan likväl konstateras att företag gradvis kommer att återvända till det normala.

De svenska myndigheterna rekommenderar fortsatt att anställda ska arbeta hemifrån i så hög utsträckning som möjligt. För de anställda som trots myndigheternas rekommendationer arbetar på, eller kommer återvända till arbetsplatsen, måste arbetsgivaren förhålla sig till de riktlinjer som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har utgivit med anledning av coronaviruset. 

I Sverige slår Arbetsmiljöverket fast att arbetsgivare systematiskt ska vidta arbetsmiljöarbete och riskbedömningar oftare än vanligt. Detta innebär att det åligger arbetsgivaren att undersöka och bedöma hur smittorisken ser ut inom just dennes verksamhet. Identifierade risker ska sedan ligga till grund för de åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att vidta.

Arbetsmiljöverket fastslår att: ”Om risken inte kan tas bort helt handlar det många gånger om att hantera risken, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser.”

Hur kan arbetsgivare säkert anordna arbetsplatsen innan återöppning?

I syfte att förhindra smittspridning på arbetsplatsen är det viktigt att arbetsgivaren, på ett tillfredställande sätt, sätter sig in i Arbetsmiljöverkets riktlinjer och anpassar sig till den kunskapsutveckling som nu sker på området.

Arbetsmiljöverkets allmänna riktlinjer som tagits fram med anledning av coronaviruset kan sammanfattas enligt följande. Det åligger arbetsgivaren att:

 • Genomföra systematiska riskbedömningar på arbetsplatsen oftare än normalt
 • Vidta åtgärder för de identifierade riskområdena, såsom handlingsplaner för gemensamma utrymmen osv
 • Hålla sig uppdaterad om ny kunskap vad gäller coronaviruset och dess smittspridning
 • Undersöka, riskbedöma och åtgärda den oro som arbetstagare eventuellt känner inför situationen. Begreppet ”risk” ska med andra ord tolkas vidsträckt

Arbetsmiljöverket har ännu inte publicerat mer specifika riktlinjer för hur verksamheter kan tillgodose en säker arbetsmiljö under gradvis återöppning. Däremot har Folkhälsomyndigheten utfärdat föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning av coronavirus enligt smittskyddslagen, inklusive på arbetsplatser. I föreskrifterna råds arbetsgivare bland annat att se till att deras anställda, om det är möjligt:

 • Håller avstånd till varandra
 • Regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit
 • Arbetar hemifrån
 • Undviker onödiga resor i arbetet
 • Kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid

Därutöver råder Folkhälsomyndigheten alla verksamheter i Sverige att exempelvis sätta upp information till personal och kunder med flera, markera avstånd på golvet, möblera om för att undvika trängsel, samt hålla digitala möten. Dessa råd tjänar som konkreta exempel på vad arbetsgivare i Sverige kan göra för att uppfylla sin skyldighet att förhindra smittspridning.

Kan verksamheter erbjuda coronatester på arbetsplatsen?

Inom vården har man redan introducerat omfattande testning av anställda, och möjligheten att få tillgång till test-kits för coronavirus väntas öka. Några verksamheter överväger därför möjligheten att erbjuda sina anställda att bli testade för den smittsamma sjukdomen. Som utgångspunkt är det möjligt att erbjuda tester. Huruvida arbetsgivaren kan vidta några åtgärder om anställda vägrar att genomföra testerna bör dock avgöras genom en intresseavvägning i det enskilda fallet. I enlighet med sjuklönelagen får arbetsgivare i vissa fall fråga om anställdas sjukdom, men den anställde har i regel ingen skyldighet lämna närmare upplysningar. Eftersom coronavirus har klassats som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, har smittade individer dock en skyldighet att lämna upplysningar och vidta åtgärder som skyddar andra från smitta.

Hur verksamheten hanterar en anställd som uppvisar symptom är en annan fråga. Som huvudregel kan och bör arbetsgivaren välja att skicka hem anställda som uppvisar symptom, som ett led i arbetsledningsrätten. Detta för att kunna förebygga vidare smittspridning på arbetsplatsen och skydda eventuella anställda i riskgruppen. Anställda som skickas hem har i sin tur rätt till sjuklön som vanligt.  Läs mer om coronavirus och anställda här.

IUNO menar

Det finns ingen tidigare praxis eller erfarenhet inom rådande situation. Det åligger därför arbetsgivare att se till att arbetsplatsen förblir så säker som möjlig för att undgå smittspridning, genom att kontinuerligt vidta åtgärder och föra en dialog med de anställda. Arbetsgivare ska som ett led i detta naturligtvis följa samtliga regler som följer av arbetsmiljölagstiftningen och smittskyddslagstiftningen.

IUNO rekommenderar att arbetsgivare utarbetar klara och tydliga handlingsplaner för vad som gäller på den återöppnade arbetsplatsen, i synnerhet om coronatester ska erbjudas till de anställda.

De svenska myndigheterna rekommenderar fortsatt att anställda ska arbeta hemifrån i så hög utsträckning som möjligt. För de anställda som trots myndigheternas rekommendationer arbetar på, eller kommer återvända till arbetsplatsen, måste arbetsgivaren förhålla sig till de riktlinjer som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har utgivit med anledning av coronaviruset. 

I Sverige slår Arbetsmiljöverket fast att arbetsgivare systematiskt ska vidta arbetsmiljöarbete och riskbedömningar oftare än vanligt. Detta innebär att det åligger arbetsgivaren att undersöka och bedöma hur smittorisken ser ut inom just dennes verksamhet. Identifierade risker ska sedan ligga till grund för de åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att vidta.

Arbetsmiljöverket fastslår att: ”Om risken inte kan tas bort helt handlar det många gånger om att hantera risken, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser.”

Hur kan arbetsgivare säkert anordna arbetsplatsen innan återöppning?

I syfte att förhindra smittspridning på arbetsplatsen är det viktigt att arbetsgivaren, på ett tillfredställande sätt, sätter sig in i Arbetsmiljöverkets riktlinjer och anpassar sig till den kunskapsutveckling som nu sker på området.

Arbetsmiljöverkets allmänna riktlinjer som tagits fram med anledning av coronaviruset kan sammanfattas enligt följande. Det åligger arbetsgivaren att:

 • Genomföra systematiska riskbedömningar på arbetsplatsen oftare än normalt
 • Vidta åtgärder för de identifierade riskområdena, såsom handlingsplaner för gemensamma utrymmen osv
 • Hålla sig uppdaterad om ny kunskap vad gäller coronaviruset och dess smittspridning
 • Undersöka, riskbedöma och åtgärda den oro som arbetstagare eventuellt känner inför situationen. Begreppet ”risk” ska med andra ord tolkas vidsträckt

Arbetsmiljöverket har ännu inte publicerat mer specifika riktlinjer för hur verksamheter kan tillgodose en säker arbetsmiljö under gradvis återöppning. Däremot har Folkhälsomyndigheten utfärdat föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning av coronavirus enligt smittskyddslagen, inklusive på arbetsplatser. I föreskrifterna råds arbetsgivare bland annat att se till att deras anställda, om det är möjligt:

 • Håller avstånd till varandra
 • Regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit
 • Arbetar hemifrån
 • Undviker onödiga resor i arbetet
 • Kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid

Därutöver råder Folkhälsomyndigheten alla verksamheter i Sverige att exempelvis sätta upp information till personal och kunder med flera, markera avstånd på golvet, möblera om för att undvika trängsel, samt hålla digitala möten. Dessa råd tjänar som konkreta exempel på vad arbetsgivare i Sverige kan göra för att uppfylla sin skyldighet att förhindra smittspridning.

Kan verksamheter erbjuda coronatester på arbetsplatsen?

Inom vården har man redan introducerat omfattande testning av anställda, och möjligheten att få tillgång till test-kits för coronavirus väntas öka. Några verksamheter överväger därför möjligheten att erbjuda sina anställda att bli testade för den smittsamma sjukdomen. Som utgångspunkt är det möjligt att erbjuda tester. Huruvida arbetsgivaren kan vidta några åtgärder om anställda vägrar att genomföra testerna bör dock avgöras genom en intresseavvägning i det enskilda fallet. I enlighet med sjuklönelagen får arbetsgivare i vissa fall fråga om anställdas sjukdom, men den anställde har i regel ingen skyldighet lämna närmare upplysningar. Eftersom coronavirus har klassats som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, har smittade individer dock en skyldighet att lämna upplysningar och vidta åtgärder som skyddar andra från smitta.

Hur verksamheten hanterar en anställd som uppvisar symptom är en annan fråga. Som huvudregel kan och bör arbetsgivaren välja att skicka hem anställda som uppvisar symptom, som ett led i arbetsledningsrätten. Detta för att kunna förebygga vidare smittspridning på arbetsplatsen och skydda eventuella anställda i riskgruppen. Anställda som skickas hem har i sin tur rätt till sjuklön som vanligt.  Läs mer om coronavirus och anställda här.

IUNO menar

Det finns ingen tidigare praxis eller erfarenhet inom rådande situation. Det åligger därför arbetsgivare att se till att arbetsplatsen förblir så säker som möjlig för att undgå smittspridning, genom att kontinuerligt vidta åtgärder och föra en dialog med de anställda. Arbetsgivare ska som ett led i detta naturligtvis följa samtliga regler som följer av arbetsmiljölagstiftningen och smittskyddslagstiftningen.

IUNO rekommenderar att arbetsgivare utarbetar klara och tydliga handlingsplaner för vad som gäller på den återöppnade arbetsplatsen, i synnerhet om coronatester ska erbjudas till de anställda.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Liknande

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Nästa station neutralitetsstaden!

logo
HR-juridik

25 februari 2024

Ett lönestopp är inte alltid en dans på rosor i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Sjukfrånvaro i Norden

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Handla en heltidstjänst

logo
HR-juridik

28 januari 2024

Lika lek, lika lön

logo
HR-juridik

17 december 2023

Arbetsbrist i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgivare

Anaïs

Kjærgaard Crouzet

Biträdande jurist

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juristassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Biträdande jurist

Julie

Meyer

Senior juristassistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (tjänstledighet)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgivare

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner