SE
Aviation

Lufttrafikföretag friades: Det finns inget krav att boka om passagerare till en tidigare avgång

logo
Juridiknytt
calendar 20. april 2022
globus Danmark, Sverige, Norge

Vid längre förseningar och inställda flyg är lufttrafikföretag skyldiga att betala kompensationsersättning, utom i de fall förseningen kan härledas till en extraordinär omständighet. Lufttrafikföretagen måste även vidta samtliga rimliga åtgärder, vilket bland annat innefattar en ombokningsskyldighet. En ny dom från Østre Landsret (motsvarande hovrätt i Danmark) behandlar vad som av ett lufttrafikföretag förväntas i detta avseende.

I augusti 2018 skulle ett gift par flyga från Köpenhamn till Bali via Dubai. Redan vid avresan från Köpenhamn blev flygningen försenad, vilket resulterade i att paret missade sin flygning till Bali. Till följd härav anlände paret inte i Bali förens sex timmar efter planerad ankomsttid.

Byretten (motsvarande tingsrätten) kom fram till att flygningen försenades på grund av en spontan strejk som utfördes av ramppersonalen på Köpenhamns flygplats. Strejken varade i nästan en och en halv timme.

Ramppersonalen var en av flygplatsens leverantörer och var därför inte anställda av det flygbolag som paret skulle flyga med. Paret ansåg trots detta att de hade rätt till kompensationsersättning från flygbolaget. De hävdade att flygbolaget inte hade gjort tillräckligt i syfte att förhindra eller minimera förseningen.

Paret ansåg att lufttrafikföretaget inte lyckats visa att de hade bokat om passagerarna till den första tillgängliga flygningen. Till stöd för detta hänvisade paret till två alternativa flygningar som hade förkortat den totala förseningen. Bland alternativen återfanns en avgång som hade planerad avgångstid tidigare än den ursprungliga flygningen från Köpenhamn hade. En ombokning till ett av de alternativ som paret hänvisade till stod således inte i linje med förordning 261, då det av förordningen framgår att en ombokning ska ske ”så snart som möjligt.”

Landsrettens dom

Østre Landsret hänvisade bland annat till en dom från Europeiska unionens domstol från den 23 mars 2021 (mål C-28/20). Domen berörde en strejk i förhållandet till flygbolaget SAS. Här slog EU-domstolen fast att den aktuella strejken var att betrakta som en extraordinär omständighet, varför lufttrafikföretagets kompensationsskyldighet föll bort. I domen betonades det särskilt, att en strejk, för att kunna omfattas av begreppet extraordinära omständigheter, måste ha utförts av personal som inte är anställda under det aktuella lufttrafikföretaget. Vi har tidigare skrivit om ett liknande fall i nyhetsbrevet här.

Med beaktande av att förseningen i förevarande fall orsakades av en extern strejk vilken utfördes av flygplatspersonal, var det fråga om en extraordinär omständighet som låg utanför flygbolagets kontroll. Det förklarar även varför flygbolaget först informerades om strejken efter det att ombordstigningen hade börjat.

Østre Landsret fastslog, att de flygningarna vilka paret hänvisade till avgick tidigare än den ursprungliga flygningen. De alternativa rutterna avgick således före strejken, varför det vid tillfället inte fanns något ombokningsbehov. Alternativen var med beaktande av detta inte relevanta.

IUNO menar

Avgörandet i målet visar att strejker bland personal vilka inte är direkt anställda av lufttrafikföretaget, som utgångspunkt utgör en extraordinär omständighet utom lufttrafikföretagets kontroll. I detta avgörande lämnade, Landsretten parets invändning om att lufttrafikföretaget bör hållas ansvariga för samtliga omständigheter inom lufttrafikföretagets normala verksamhet, utan avseende. En sådan princip är inte tillämplig. Mot denna bakgrund utgör en strejk som utförs av flygplatspersonal en extraordinär omständighet.

Därutöver visar domen att det finns gränser för vad som förväntas av ett lufttrafikföretag i förhållande till dess ombokningsskyldighet. Ombokningsskyldigheten har till syfte att minimera passagerarnas totala försening, däremot är skyldigheten inte obegränsad. IUNO önskar därför göra lufttrafikföretag uppmärksamma på att det inte finns någon skyldighet att boka om passagerare redan vid den flygplats där förseningen uppkommer.

En ombokning ska emellertid ske så snart som möjligt, så att passagerarna når sin slutdestination med en efter omständigheterna, så liten försening som möjligt. I många fall kommer detta innebära att lufttrafikföretag är skyldiga att boka om passagerare vid en eventuell mellanlandning.

[Østre Landsrets dom från den 14 december 2021 i mål BS-5090/2021-OLR]

I augusti 2018 skulle ett gift par flyga från Köpenhamn till Bali via Dubai. Redan vid avresan från Köpenhamn blev flygningen försenad, vilket resulterade i att paret missade sin flygning till Bali. Till följd härav anlände paret inte i Bali förens sex timmar efter planerad ankomsttid.

Byretten (motsvarande tingsrätten) kom fram till att flygningen försenades på grund av en spontan strejk som utfördes av ramppersonalen på Köpenhamns flygplats. Strejken varade i nästan en och en halv timme.

Ramppersonalen var en av flygplatsens leverantörer och var därför inte anställda av det flygbolag som paret skulle flyga med. Paret ansåg trots detta att de hade rätt till kompensationsersättning från flygbolaget. De hävdade att flygbolaget inte hade gjort tillräckligt i syfte att förhindra eller minimera förseningen.

Paret ansåg att lufttrafikföretaget inte lyckats visa att de hade bokat om passagerarna till den första tillgängliga flygningen. Till stöd för detta hänvisade paret till två alternativa flygningar som hade förkortat den totala förseningen. Bland alternativen återfanns en avgång som hade planerad avgångstid tidigare än den ursprungliga flygningen från Köpenhamn hade. En ombokning till ett av de alternativ som paret hänvisade till stod således inte i linje med förordning 261, då det av förordningen framgår att en ombokning ska ske ”så snart som möjligt.”

Landsrettens dom

Østre Landsret hänvisade bland annat till en dom från Europeiska unionens domstol från den 23 mars 2021 (mål C-28/20). Domen berörde en strejk i förhållandet till flygbolaget SAS. Här slog EU-domstolen fast att den aktuella strejken var att betrakta som en extraordinär omständighet, varför lufttrafikföretagets kompensationsskyldighet föll bort. I domen betonades det särskilt, att en strejk, för att kunna omfattas av begreppet extraordinära omständigheter, måste ha utförts av personal som inte är anställda under det aktuella lufttrafikföretaget. Vi har tidigare skrivit om ett liknande fall i nyhetsbrevet här.

Med beaktande av att förseningen i förevarande fall orsakades av en extern strejk vilken utfördes av flygplatspersonal, var det fråga om en extraordinär omständighet som låg utanför flygbolagets kontroll. Det förklarar även varför flygbolaget först informerades om strejken efter det att ombordstigningen hade börjat.

Østre Landsret fastslog, att de flygningarna vilka paret hänvisade till avgick tidigare än den ursprungliga flygningen. De alternativa rutterna avgick således före strejken, varför det vid tillfället inte fanns något ombokningsbehov. Alternativen var med beaktande av detta inte relevanta.

IUNO menar

Avgörandet i målet visar att strejker bland personal vilka inte är direkt anställda av lufttrafikföretaget, som utgångspunkt utgör en extraordinär omständighet utom lufttrafikföretagets kontroll. I detta avgörande lämnade, Landsretten parets invändning om att lufttrafikföretaget bör hållas ansvariga för samtliga omständigheter inom lufttrafikföretagets normala verksamhet, utan avseende. En sådan princip är inte tillämplig. Mot denna bakgrund utgör en strejk som utförs av flygplatspersonal en extraordinär omständighet.

Därutöver visar domen att det finns gränser för vad som förväntas av ett lufttrafikföretag i förhållande till dess ombokningsskyldighet. Ombokningsskyldigheten har till syfte att minimera passagerarnas totala försening, däremot är skyldigheten inte obegränsad. IUNO önskar därför göra lufttrafikföretag uppmärksamma på att det inte finns någon skyldighet att boka om passagerare redan vid den flygplats där förseningen uppkommer.

En ombokning ska emellertid ske så snart som möjligt, så att passagerarna når sin slutdestination med en efter omständigheterna, så liten försening som möjligt. I många fall kommer detta innebära att lufttrafikföretag är skyldiga att boka om passagerare vid en eventuell mellanlandning.

[Østre Landsrets dom från den 14 december 2021 i mål BS-5090/2021-OLR]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

1 maj 2024

Bevisbördan för betalning

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

logo
Aviation

25 maj 2022

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juristassistent

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juristassistent

Anna

Bonander

Senior juristassistent

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Senior juristassistent

Ashley

Kristine Morton

Juristassistent

Benedicte

Rodian

Junior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juristassistent

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Juristassistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Juristassistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juristassistent

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juristassistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Liva

Tværmose Høegh

Senior juristassistent

Mathias

Bech Linaa

Junior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juristassistent

Silje

Moen Knutsen

Juristassistent

Sille

Lyng Mejding

Juristassistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent