SE
Aviation

Flygbolag är inte skyldiga att återbetala extraavgifter som tas ut av resebolag

logo
Juridiknytt
calendar 25 maj 2022
globus Danmark, Sverige, Norge

När passagerare köper flygbiljetter genom resebolag kräver resebolagen inte sällan extraavgifter utöver själva flygbiljetten. Detta kan skapa problem för det fall flygningen ställs in. Passagerare kan i en sådan situation nämligen kräva återbetalning direkt från flygbolaget. Frågan är då om detta även omfattar de extrautgifter som resebolaget ställt upp utan flygbolagets kännedom. Detta ställdes på sin spets i en ny dom från rätten i Kolding.

Tre vänner hade via en resebyrå online bokat en resa från Billund till Antalya från den 28 april till 7 maj 2020. Flygningen ställdes emellertid in på grund av COVID-19. Flygbolaget och passagerarna var eniga i att det var pandemin som var orsaken till den inställda flygningen. Passagerarna var därmed i enlighet med artikel 8.1 av förordning 261/2004 berättigade en återbetalning motsvarande de outnyttjade flygbiljetterna.

Parterna var däremot inte eniga om vad som skulle ske med de extraavgifter som resebyrån tagit ut motsvarande knappt 96 euro eller drygt 1000 SEK. Denna avgift hade resebyrån krävt av passagerarna i samband med att biljetterna köptes. Till följd av denna meningsskiljaktighet, togs saken upp i rätten.

Biljettens fulla inköpspris

Passagerarna lade vikt vid att det i artikel 8 st. 1 (a) av förordning 261/2004 framgår att en återbetalning ska ske motsvarande ”biljettens fulla inköpspris”.

Förordningen innehåller inte någon definition av vad som menas med ”det fulla inköpspriset”. Passagerarna hänvisade därför till EU-målet C-601/17 Harms V Vueling. I det här fallet slog EU domstolen fast att hela biljettpriset är skillnaden mellan det belopp som passageraren har betalat till resebyrån och det belopp som flygbolaget mottagit. Domstolen påpekade också att eventuella extraavgifter som resebyrån tar ut också ingår i ”det fulla inköpspriset”. Dock gäller det bara under förutsättning att flygbolaget har haft vetskap om extraavgiften i fråga. Mot denna bakgrund ansåg passagerarna att det inte rådde något tvivel om att flygbolaget var skyldig att återbetala den omtvistade extraavgiften. De poängterade särskilt att de som konsumenter inte har kännedom om flygbolagets arbetsrutiner samt eventuella samarbetspartner. Passagerarna påpekade vidare att flygbolaget hade bevisbördan för att flygbolaget inte kände till avgiften i fråga.

Ett avtal skapar enbart rättigheter och skyldigheter för de som är en part i avtalet

Flygbolaget ansåg å sin sida att det mest uppenbara skulle vara att resebyrån eller biljettförmedlaren genomför återbetalningen – inklusive eventuella avgifter. Detta eftersom flygbolaget inte har möjlighet att veta vilka avtal som har ingåtts mellan resebyrån och passagerarna. Det faktum att en resebyrå väljer att sälja vidare en resetjänst med flygbolaget innebär inte att flygbolaget blir part i avtalet. Flygbolaget är enbart skyldig att transportera passageraren till den destination som anges på biljetten.

Det ansåg även rätten i Kolding som slog fast att flygbolaget inte var skyldig att återbetala extraavgiften i detta fall. Domstolen grundade sitt beslut på att någon bevisning om att flygbolaget var medveten om förekomsten av en återförsäljningsavgift, dess belopp eller vad den täckte, inte fanns.

IUNO menar

Med hänsyn till vad som framkommit i detta mål, kan det konstateras att det som utgångspunkt inte ska vara en ekonomisk börda för flygbolag, att resebyråer och liknande biljettförmedlare tar ut en extraavgift vid försäljning. Det bör dock poängteras att denna utgångspunkt enbart gäller för det fall flygbolaget inte har haft någon vetskap om avgiften. Till följd härav rekommenderar IUNO att flygbolag inte bör medge krav på ersättning om extrautgifter som tagits ut av resebolaget på egen hand.

[Rätten i Koldings dom av den 24 januari 2022 i mål BS-47822/2022-KOL]

Tre vänner hade via en resebyrå online bokat en resa från Billund till Antalya från den 28 april till 7 maj 2020. Flygningen ställdes emellertid in på grund av COVID-19. Flygbolaget och passagerarna var eniga i att det var pandemin som var orsaken till den inställda flygningen. Passagerarna var därmed i enlighet med artikel 8.1 av förordning 261/2004 berättigade en återbetalning motsvarande de outnyttjade flygbiljetterna.

Parterna var däremot inte eniga om vad som skulle ske med de extraavgifter som resebyrån tagit ut motsvarande knappt 96 euro eller drygt 1000 SEK. Denna avgift hade resebyrån krävt av passagerarna i samband med att biljetterna köptes. Till följd av denna meningsskiljaktighet, togs saken upp i rätten.

Biljettens fulla inköpspris

Passagerarna lade vikt vid att det i artikel 8 st. 1 (a) av förordning 261/2004 framgår att en återbetalning ska ske motsvarande ”biljettens fulla inköpspris”.

Förordningen innehåller inte någon definition av vad som menas med ”det fulla inköpspriset”. Passagerarna hänvisade därför till EU-målet C-601/17 Harms V Vueling. I det här fallet slog EU domstolen fast att hela biljettpriset är skillnaden mellan det belopp som passageraren har betalat till resebyrån och det belopp som flygbolaget mottagit. Domstolen påpekade också att eventuella extraavgifter som resebyrån tar ut också ingår i ”det fulla inköpspriset”. Dock gäller det bara under förutsättning att flygbolaget har haft vetskap om extraavgiften i fråga. Mot denna bakgrund ansåg passagerarna att det inte rådde något tvivel om att flygbolaget var skyldig att återbetala den omtvistade extraavgiften. De poängterade särskilt att de som konsumenter inte har kännedom om flygbolagets arbetsrutiner samt eventuella samarbetspartner. Passagerarna påpekade vidare att flygbolaget hade bevisbördan för att flygbolaget inte kände till avgiften i fråga.

Ett avtal skapar enbart rättigheter och skyldigheter för de som är en part i avtalet

Flygbolaget ansåg å sin sida att det mest uppenbara skulle vara att resebyrån eller biljettförmedlaren genomför återbetalningen – inklusive eventuella avgifter. Detta eftersom flygbolaget inte har möjlighet att veta vilka avtal som har ingåtts mellan resebyrån och passagerarna. Det faktum att en resebyrå väljer att sälja vidare en resetjänst med flygbolaget innebär inte att flygbolaget blir part i avtalet. Flygbolaget är enbart skyldig att transportera passageraren till den destination som anges på biljetten.

Det ansåg även rätten i Kolding som slog fast att flygbolaget inte var skyldig att återbetala extraavgiften i detta fall. Domstolen grundade sitt beslut på att någon bevisning om att flygbolaget var medveten om förekomsten av en återförsäljningsavgift, dess belopp eller vad den täckte, inte fanns.

IUNO menar

Med hänsyn till vad som framkommit i detta mål, kan det konstateras att det som utgångspunkt inte ska vara en ekonomisk börda för flygbolag, att resebyråer och liknande biljettförmedlare tar ut en extraavgift vid försäljning. Det bör dock poängteras att denna utgångspunkt enbart gäller för det fall flygbolaget inte har haft någon vetskap om avgiften. Till följd härav rekommenderar IUNO att flygbolag inte bör medge krav på ersättning om extrautgifter som tagits ut av resebolaget på egen hand.

[Rätten i Koldings dom av den 24 januari 2022 i mål BS-47822/2022-KOL]

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Aage

Krogh

Partner

Liknande

logo
Aviation

1 maj 2024

Bevisbördan för betalning

logo
Aviation

10 april 2024

Återbetalning via resebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt till sex timmars försening – ingen kompensation

logo
Aviation

26 februari 2024

Avbokade flygbiljetter ledde till boardingvägran

logo
Aviation

20 februari 2024

Automatiskt ombokningsystem bekräftades vara en rimlig återgärd

logo
Aviation

4 maj 2022

En strejk var att betrakta som en extraordinär omständighet, trots varsel flera dagar innan

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juristassistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juristassistent

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juristassistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juristassistent

Andrea

Brix Danielsen

Juristassistent

Anna

Bonander

Senior juristassistent

Anna

Kreutzmann

Senior juristassistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgivare

Anne

Voigt Kjær

Senior juristassistent

Anton

Winther Hansen

Senior juristassistent

Ashley

Kristine Morton

Juristassistent

Benedicte

Rodian

Junior juristassistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgivare

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgivare

Cille

Fahnø

Senior juristassistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juristassistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juristassistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgivare

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juristassistent

Emma

Engvang Hansen

Juristassistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juristassistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juristassistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juristassistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juristassistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juristassistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgivare

Gustav

Vestergaard

Juristassistent

Hanna

Honerød Augestad

Juristassistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juristassistent

Isabella

Graae Norsker

Juristassistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juristassistent

Johanne

Berner Nielsen

Juristassistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juristassistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juristassistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juristassistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Liva

Tværmose Høegh

Senior juristassistent

Mathias

Bech Linaa

Junior juristassistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgivare

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (tjänstledighet)

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juristassistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juristassistent

Silje

Moen Knutsen

Juristassistent

Sille

Lyng Mejding

Juristassistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juristassistent

Sofija

Cabrilo

Juristassistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgivare

Stine

Bank Olstrøm

Juristassistent